روژان(روزها)می گذرند....

روزها می گذرند و من هر روز دنیا را بیشتر می شناسم 

عاقل تر می شوم و محتاط تر 

دیگر کمتر رویا می بافم 

دیر تر آدم ها را باور می کنم 

کمتر از زشتی ها تعجب می کنم 

بیشتر احساساتم را نادیده می گیرم 

روزها می گذرند و من هر روز 

بیشتر از دنیای سادگی ام فاصله می گیرم

/ 0 نظر / 82 بازدید